top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Your Style - Huidverbetering

 

 

Your Style - Huidverbetering, verder te noemen: de schoonheidssalon

 

1 - Algemeen

a)    Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding, behandeling  en overeenkomst tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b)    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
c)    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

2 - Inspanning van de schoonheidssalon

a)    De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

b)    De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3 - Afspraken

a)    De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

b)    Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt,  mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

c)    Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, kan de schoonheidssalon de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

d)    De schoonheidssalon moet verhindering  voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

e)    Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden b, c en d te houden, indien zij gehinderd zijn door overmacht.

 

4 - Privacy en persoonsgegevens

a)    De cliënt voorziet de schoonheidssalon bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

b)    De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.  

c)    De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

d)    De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming.

 

5 - Betaling

a)    De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

b)    Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

c)    De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en de eventuele producten contant of per pin te voldoen.

d)    Producten die besteld zijn in de webwinkel dienen contant of per pin betaald te worden bij afhaling.

 

 

6 - Geheimhouding

a)    De schoonheidssalon verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld  tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b)    De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidssalon verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7 - Aansprakelijkheid

a)    De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de schoonheidssalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

b)    De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

c)    De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade, van welke aard dan ook, opgelopen door het gebruik van diens faciliteiten.

d)    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de schoonheidssalon.

 

8 - Beschadiging en diefstal

a)    De schoonheidssalon heeft het recht aan de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of andere eigendommen beschadigt.

b)    De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9 - Klachten

a)    Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de schoonheidssalon.

b)    De schoonheidssalon zal de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

c)    Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

d)    Een klacht over een product zal bij de leverancier van het product worden neergelegd. Indien de klacht door de leverancier gegrond wordt verklaard, zal de schoonheidssalon het product terugnemen en vervangen of het aankoopbedrag vergoeden.

 

10 - Behoorlijk gedrag

a)    De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

b)    Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgave van redenen.

 

11 - Recht

a)    Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

b)    De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de schoonheidssalon en zijn ook in de salon beschikbaar.

c)    In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

d)    Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

e)    Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page